[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]

ประชุม การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease: LSD) ของ นายเกษม ศรีหมื่น หมู่ที่ 8 ในเขตตำบลป่าก่อดำ


วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทษมนตรีตำบลป่าก่อดำ, ปลัดเทศบาล ฯ ,เกษตรอำเภอ ,กรมปศุสัตว์ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8,9,12
ร่วมกันประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease: LSD) ของ นายเกษม ศรีหมื่น หมู่ที่ 8 ในเขตตำบลป่าก่อดำ