[ เปิดอ่าน 767 ครั้ง ]
มหกรรมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ลาว


อำเภอแม่ลาวร่วมกับเทศบาลตำบลป่าก่อดำ  จัดกิจกรรม"คลิ๊กออฟ" รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ลาว เพื่อสร้างกระแสในการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ