งานป้องกันและบรรเทา


เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและฝึกซ้อมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


กลุ่ม อปพร. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้ารวมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการป้องกันและฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


วันที่ 17 -20 สิงหาคม 2563 ภารกิจการอบรมของเหล่าเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายถวิล เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัพตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ณ กองป้องกันฯ อบจ.เชียงราย