งานป้องกันและบรรเทา เทศบาลป่าก่อดำ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและฝึกซ้อมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


กลุ่ม อปพร. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้ารวมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการป้องกันและฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย