ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การจัดทำแผนพัสดุประจำปี ๒๕๖๐