ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม๒๕๕๙-มิถุนายน๒๕๖๐