ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561