ฐานข้อมูลทุนทางสังคม ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับหมู่บ้าน