ขอความร่วมมื่อการลดเผาในพื้นที่โล่ง ระหว่าง 16 - 30 เมษายน 2562