มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน จังหวัดเชียงราย