โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เพื่อรับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาทจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ
2. มีสัญชาติไทย
3. อยู่ในครอบครัวยากจนรายได้เฉลี่ย 100,000 บาทต่อคนต่อปี
4.ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ติดต่อสอบถามที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าก่อดำ​ ☎️โทร 0-5366-6694
#ผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วจะได้รับต่อเนื่องถึง6ปีบริบูรณ์ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
#ผู้ที่รับอยู่สิทธิแล้วถูกระงับไปจะได้คืนสิทธิรับต่อเนื่องถึง6ปีบริบูรณ์ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องรองบประมาณในการโอนต่อเนื่อง

#กองสวัสดิการสังคม​ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ