ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพประจำ พ.ศ. 2561