ราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย