ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019