ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 5 /2563 เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ราชการจังหวัดเชียงราย