ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563