ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 5