[ เปิดอ่าน 26 ครั้ง ]

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐในเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


เทศบาลตำบลป่าก่อดำขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐในเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เฉพาะผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เข้าตอบแบบวัด EIT ในระบบออนไลน์ผ่าน QR CODE ดังกล่าวที่แนบไว้