[ เปิดอ่าน 27 ครั้ง ]


การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนชาต