[ เปิดอ่าน 114 ครั้ง ]


รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564