ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินลูกรังขยายไหล่ทาง ถนนสายหลัก หมู่ ๗ ต. ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)