ผลการพิจารณาประกอบการยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑