งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ/รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐