แบบสำรวจความคิดเห็น



live_help ท่านพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาลตำบลป่าก่อดำมาก-น้อยเพียงใด


มากที่สุด [7 คะแนน ร้อยละ 46.67]
มาก [3 คะแนน ร้อยละ 20]
ปานกลาง [3 คะแนน ร้อยละ 20]
น้อย [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ควรปรับปรุง [2 คะแนน ร้อยละ 13.33]

คะแนนรวม = 15 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100