แบบสำรวจความคิดเห็นlive_help ความพึงพอใจในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ


5 พึงพอใจมาก [1 คะแนน ร้อยละ 20]
4 พึงพอใจ [2 คะแนน ร้อยละ 40]
3 ปานกลาง [0 คะแนน ร้อยละ 0]
2 พึงพอใจน้อย [2 คะแนน ร้อยละ 40]
1 ไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุง [0 คะแนน ร้อยละ 0]

คะแนนรวม = 5 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100