แบบสำรวจความคิดเห็น



live_help ท่านพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาลตำบลป่าก่อดำมาก-น้อยเพียงใด


มากที่สุด [8 คะแนน ร้อยละ 50]
มาก [3 คะแนน ร้อยละ 18.75]
ปานกลาง [3 คะแนน ร้อยละ 18.75]
น้อย [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ควรปรับปรุง [2 คะแนน ร้อยละ 12.5]

คะแนนรวม = 16 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100