แบบสำรวจความคิดเห็นlive_help ท่านพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาลตำบลป่าก่อดำมาก-น้อยเพียงใด


มากที่สุด [4 คะแนน ร้อยละ 40]
มาก [3 คะแนน ร้อยละ 30]
ปานกลาง [3 คะแนน ร้อยละ 30]
น้อย [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ควรปรับปรุง [0 คะแนน ร้อยละ 0]

คะแนนรวม = 10 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100