แบบสำรวจความคิดเห็นlive_help ท่านพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาลตำบลป่าก่อดำมาก-น้อยเพียงใด


มากที่สุด [4 คะแนน ร้อยละ 36.36]
มาก [3 คะแนน ร้อยละ 27.27]
ปานกลาง [3 คะแนน ร้อยละ 27.27]
น้อย [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ควรปรับปรุง [1 คะแนน ร้อยละ 9.09]

คะแนนรวม = 11 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100